betaniacaracal.robetaniacaracal.ro
betaniacaracal.ro

betaniacaracal.ro

Dec 11,2017

 

 

 SALUTUL NOSTRU Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: "Ava! adică: Tată!"

   

 RADIOCREȘTIN 

 Radio cezareea

 Radio Vocea ev

 RadioCNM Arad

 Radio Elim Tim

 Radio filadelfia

       

PAGINI CREȘTINE

  

 Biserica Elim
 Betania Oradea
 Biserica micalaca.arad
 Cezareea.ro
 Flacara inchinarii
 Cbee Oradea
 Misiunea speranța
 Muntele Sionului
 Betel Zorilor
 Rcrwebsite.com
 Pagina pastorului
 Resursecrestine
 Luptăpentruunzîmbet
 cantari.de
 pastormargea
 cantaricrestine.ro
 

 
AI O CAUZĂ SPECIALĂ ?

Ai o cauză specială,ai  un necaz,o suferință,o problemă interioară și ai nevoie de un sprijin și ajutor în rugaciune ?Trimite cauza ta și  mulți frați și surori ,Bisericii,se vor ruga pentru tine.  Accesează pagina de rugăciune .             Pentru detalii clik aici


       PREDICII SCRISE 
  
 Vestirea mîntuirii
 Clipe,ceasuri,zile
 Umplerea cu Duhul..
 Toma Didimul
 Credințe zădarnice
 Vedeniile dau încred.
 Credința si manifes..
 Post și rugăciune
 La marea Tiberiadei
 Sărbatoare creștină
 Biserica Cinzecimii
 Nașterea Domnului
 Lucrarea noastră
 Duceți Mintuirea
 Căderea în păcat
 Joia patimilor
 Cristos a înviat
 Casa zidita pe stîncă
 Dragostea este ca o..
 Vine Domnul Isus
 Porunca Bisericii
 Biserica Biruitoare
 
 
 
 
 
 
 
 

                Biblia audio

     

 

            Versetul zilei

             

 

             Pasajul zilei

  Biserica Cinzecimi
 BISERICA CINZECIMII-BISERICA LUI ISUS

Iubiți frați și surori:Este un timp favorabil adîncirii privirii ,și minții noastre mai adînc în cuvîntul scripturii,există multe lucruri comune confesiunilor religiei creștine,există unele lucruri care le separă ca și doctrină.

De cele mai multe ori doctrina cultică poate fi nocivă pentru mulți credicioși,deoarece ea îi privează de unele adevăruri fundamentale ,pentru a putea contracara aceste deficiențe ,provoc creștinii să sudieze biblia ,fără gînduri preconcepute în ce privește doctrina confesională și vor descoperii ,lucruri inedite pentru ei ,viața creștină va fi mult îmbogățită spiritual,frumusețea lucrării lui D-zeu
îi va marca considerabil,orizontul spiritual format le va da posibilitatea să înțeleagă mai bine planul lui D-zeu cu fiecare credincios în parte.
Îmi aduc aminte ,eram copil și auzeam la Biserică vorbindu-se de Trinitate ,de Botezul cu Duhul Sfînt,tata care era pastor în acea vreme nu mi-a vorbit special despre aceste lucruri,deși copilăria mea a fost binecuvîntată ,părinții mi-au cultivat în memorie învățături frumoase din Cuvîntul Scripturii,mi-au dat posibilitatea să învăț Cuvîntul Domnului.
Cuvîntul TRINTATE ,nu apare scris în Biblie,dar acesta se descoperă din cuprinsul ei,temenul Trinitate,Treime a fost utilizat în Biserică încă din primele secole creștine,Tertulian în sec II care era un apărător al creștinilor în fața păgînismului,introduce pentru prima dată acest termen,după aceasta la sinodul de la Alexandria din anul 317 și la Conciliul de la Niceea din anul 325,formulează doctrina acestui termen.
Termenul ebraic ELOHIM [Dumnezeu] ,la plural [Gen 1;26 -3;23-11;7-20;13-Isaia 6;8] arată faptul că încă de la început D-zeu are o personalitate Triunică ,adică trei personae de esență cosubstanțială,coegală,și coeternă.Ex:
-prezența la botezul Domnului Isus [Mat 3;16]
-porunca cu privire la botez [Mat 29;19
-mențiunea ap Petru[ I Petru 1;2]
Exemplele biblice pot continua,despre Dumnezeu Tatăl [Romani 1;7] Deci, vouă tuturor, care sunteți preaiubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos![ Efeseni cap 1] unde vedem că Dumnezeirea se decoperă în trei Pesoane,cu personalități distincte,D-zeu Tatăl care ne-a ales,ne-a rînduit,Fiul care ne oferă ,răscumpărarea,prin sîngele Lui ,iertarea păcatelor,unirea în Isus a tuturor lucrurile din cer ,și de pe pămînt,Duhul Sfînt care devine o pecetă prin credința în Isus Hristos,și care este o făgăduința,o arvună a moștenirii noastre,pentru răscumpararea celor cîștigați de Dumnezeu,de fapt aici vedem plinătatea Dumnezeirii.Dumnezeu Fiul îl vedem bine decoperit în Epistoala către Evrei cap 1;2…la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a făcut și veacurile. și în vesetul 3- El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, și a șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte. Dumnezeu Duhul Sfînt îL găsim descoperită și în 1 Cor 2;9,10 Dar, după cum este scris: "Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc." Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Observăm că:Cele trei persona ale D-zeirii sunt distincte ,dar fiecare aparte,și împreună,conștiente pe deplin una față de celelalte,cooperînd în același gînd și scop .Biserica Domnului Isus este chemată  să-și înfăptuiască dezideratul,acesta nu poate fi înfăptuit dacă lucrarea D-zeirii nu se manifestă din plin peste Biserică.Odată cu plecarea Domnului Isus la cer,ca să locuiască la dreapta lui Dzeu,cu atribuțiile ce le observăm în cuvînt,sa făcut permisivă venirea Duhului Sfînt pe pămînt,aceasta fiind o nouă dispensație în planul Lui D-zeu,care nu putea avea loc decît după proslăvirea Domnului Isus, Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Coborîrea Duhului Sfînt în ziua de Cinzecime a marcat: -Începutul acestei mari dispensații ,dispensația Duhului Sfînt. -Actul de înființare a Bisericii Domnului Isus.-Umplerea celor mîntuiți cu puterea Duhului Sfînt,care nu este doar FORTA ACTIVĂ ,așa cum unii cred , Duhul Sfînt este așa cum am arătat din cuvînt o persoană din D-zeu. -Revărsarea darurilor Duhului Sfînt peste credincioși ,așa cum se observă încă din ziua de Cinzecime ,apoi în activitatea Bisericii primare arătată în cartea Fap Ap ,descoperită în Epistoalele Apostolilor,date pentru plinătatea Bisericii Lui Isus. Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. ; De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înțelepciune; altuia, să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh; altuia  credința, prin același Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin același Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; și altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voiește. [1Cor 12;7,8,9,10].Se naște de aici o întrebare,de ce trebuie să fie mutilate multe Biserici ?Poate Biserica să-și îndeplinească toate facultățile,dacă lucrarea Duhului Sfînt este,oprimată ,ciuntită?pot credincioșii să fie hrăniți la cartela ?De ce ne este teamă?Că sunt proroci mincinoși cum spunea cineva ? Dar și Domnul Isus spunea aceasta ,dar acest lucru ce înseamnă ? să nu mai avem darurile Duhului ,că cineva le falsifică ? să nu mai folosim banii ,că exista și bani falși ?să nu mai luptăm că există și satana ?cine aduce duhul fricii în credicioși,ce slujbă fac aceștia ?în folosul cui lucrează? Nu doresc alceva în această predică decît să te provoc și să te întreb: -cînd ai primit pe Domnul Isus ca Mîntuitor ,ai primit și o evanghelie deplină ? Lucrează Domnul Isus prin puterea Duhului Sfînt în viața ta ? roada Duhului ,darurile Duhului îți sunt binecuvîntări în viața ta? Biserica este a lui Isus,El folosește pentru prima dată temenul BISERICĂ ,Mat 16;18 Și Eu îți spun: tu ești Petru (Grecește: Petros.), și pe această piatră (Grecește: petra.) voi zidii Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui. Lucrul acesta scoate în evidență că Biserica este o instituție,care avea să ia ființă,după ce va fi adusă jertfa pentru păcatul lumii prin Domnul Isus și după ce El va fi proslăvit la tronul Tatălui.În ziua Cinzecimii odată cu revărsarea Duhului Sfînt ia ființă Biserica Domnului Isus,ea fiind unică ne avînd altă denumire,dar se definea prin faptul că aplica legile împărăției lui D-zeu.Etimologic vorbind,cuvîntul Biserica este împrumutat limbii române,din limba Latină. Basilica era edificiul public unde romanii aveau judecăți și unde rezolvau probleme administrative,acest termen este împrumutat limbii latine din grecescul EKKLESIA, și care definea în antichitate adunarea poporului din Atena ,avînd noțiunea de a chema deoparte.Biserica Domnului Isus nu este doar o strîngere de credincioși,ci este un organism spiritual ,viu,este Trupul lui Cristos.Cuvîntul folosit de Domnul Isus este Biserica la singular,pentru că ea este una,și ea arată unitatea , Mulțimea celor ce crezuseră, era o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște[Fap 4;32] Iubiți frați și surori observăm că Biserica Domnului Isus a fost și este în plinătatea Duhului Sfînt,Darurile Duhului Sfînt au fost și sunt în Biserica Domnului,fiecare credincios trebuie să fie umplut cu Duhul Sfînt,te provoc să te rogi insistent înaintea Domnului pentru aceasta,adîcește-ți mai mult privirile în cuvîntul Domnului să primești lumină în aceast direcție. Biserica Domnului Isus NU este exlusivistă,ci din contra ea are instinctul de turmă,așa cum nu o singură dată Domnul Isus folosește asemănarea celor din poporul Lui ,cu o turmă de oi,nimeni nu are dreptul să spună unui frate ,eu sunt în Bisrica lui Isus ,tu nu ești,Biserica este unitate,și trebuie să trăiască în unitate.Trăsătura catolică [universală] este o constantă a Bisericii lui Isus .Biserica Domnului Isus este Biserica Cinzecimii ,a primilor veniți ,și a tuturor celor care sunt strînși laolaltă,avînd ca scop principal,ducerea Evagnheliei Mîntuirii la cît mai mulți oameni. Apoi le-a zis: "Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoții pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână șerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; își vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoșa." Marcu16;15,16,17,18.Bucură-te că ești un împuternicit ,un martor a lui Isus, că ești în Biserica Lui,lasă ca părtășia ta cu Dumnezeu să fie o experiență personală ,lucru care îl vedem în cuvîntul Domnul că sa întîmplat ,să te poți închina lui D-zeu în Duh și adevăr,permite Duhului Sfînt să te inunde cu puterea lui ,să poți duce sfințirea și mîntuirea pînă la capăt,lasă ca din inima ta să curgă rîuri de apă vie.
T.M